Idi na glavni sadržaj

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.kaiaa.hr obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja zbirke osobnih podataka Noelle d.o.o, Nova ves 45/1 , Zagreb, OIB 87410410340 od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. Noelle d.o.o osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.

Noelle d.o.o kao pružatelj usluga web stranice www.kaiaa.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke Noelle d.o.o prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.

Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno Noelle d.o.o na adresu e-pošte info@kaiaa.hr.

Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.kaiaa.hr i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.kaiaa.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slažete s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.kaiaa.hr.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.kaiaa.hr.

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Noelle d.o.o može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.kaiaa.hr. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici www.kaiaa.hr.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.kaiaa.hr.

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici www.kaiaa.hr Noelle d.o.o prikuplja slijedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, lozinku, broj telefona, adresa, adresu e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, spol, datum rođenja, tvrtka i OIB samo za tvrtke.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Noelle d.o.o slijedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa Noelle d.o.o, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Noelle d.o.o, a o čemu Noelle d.o.o vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da Noelle d.o.o može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Noelle d.o.o navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Noelle d.o.o te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Noelle d.o.o koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Noelle d.o.o će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Noelle d.o.o će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Noelle d.o.o

Noelle d.o.o se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Noelle d.o.o će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

Noelle d.o.o potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

Noelle d.o.o ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.

Noelle d.o.o će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Voditelj zbirke osobnih podataka je Noelle d.o.o.

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 • naziv zbirke
 • naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu
 • svrhu obrade
 • pravni temelj uspostave zbirke podataka
 • kategorije osoba na koje se podaci odnose
 • vrste podataka sadržanih u zbirci podataka
 • način prikupljanja i čuvanja podataka
 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka
 • osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište
 • naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose
 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je:

Barbara Stunić, barbara@noellebrush.com, +385 99 547 71 78, Nova ves 45/1 , Zagreb

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

Korisnik web stranice www.kaiaa.hr ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice www.kaiaa.hr na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 • dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne
 • dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka
 • omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje
 • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka
 • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega
 • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice www.kaiaa.hr, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice www.kaiaa.hr u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i primatelje osobnih podataka.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.kaiaa.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, Noelle d.o.o može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Opće uvjete zaštite osobnih podataka i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Noelle d.o.o prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti putem web stranice www.kaiaa.hr, unaprijedio rad web stranice www.kaiaa.hr, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave marketinških obavijesti, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti te analizirao upotrebu internetske stranice www.kaiaa.hr. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Davanjem osobnih podataka i prihvaćanjem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da ga Noelle d.o.o i osobe navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja, obavještavaju o svojim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama.

DAVANJE OSOBNIH PODATAKA

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke Noelle d.o.o daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOPUNE I ISPRAVCI OSOBNIH PODATAKA

Noelle d.o.o smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Noelle d.o.o slanjem e-poruke na info@kaiaa.hr te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Noelle d.o.o preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

ZAŠTITA PODATAKA

Noelle d.o.o iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzeo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici www.kaiaa.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Noelle d.o.o prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.kaiaa.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.kaiaa.hr korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, Noelle d.o.o preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Noelle d.o.o nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

OSTALI PODACI

Osim osobnih podataka, Noelle d.o.o može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje Noelle d.o.o omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka Noelle d.o.o saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

PLAĆANJE I DOSTAVA

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • Kreditnom ili debitnom karticom - plaćanje izravno putem interneta, korištenjem servisa za plaćanje karticama: Visa, Maestro, Master Card i Diners.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani su isključeni) od primitka uplate kupoprodajne cijene osim ukoliko je drugačije naznačeno.

Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude, a proizvod će biti otpremljen u roku 2 radna dana (subota, nedjelja i neradni dani su isključeni) od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Proizvod će biti dostavljen kupcu u roku od 5 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani su isključeni) od trenutka otpreme proizvoda dostavnoj službi. Noelle d.o.o vrši dostavu u sve zemlje Europske unije. Za Hrvatsku je dostava besplatna za narudžbe iznad 200 kn, a za ostale zemlje EU iznad 300 kn. Noelle d.o.o koristi dostavne službe GLS, DPD, DHL.

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe i slanjem maila na info@kaiaa.hr, naknadni zahtjevi za R1 računom nakon 24 sata od sklapanja narudžbe neće biti uvaženi.

Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.

ČESTA PITANJA

 • Kako naručiti proizvode koje želim?

Narudžbu možeš izvršiti dodavanjem željenog artikla u košaricu na stranici proizvoda te klikom na gumb "Dovrši kupovinu" u desnom kutu stranice. Stranica će te potom odvesti na zaključivanje kupovine gdje popunjavanjem traženih podataka možeš zaključiti kupovinu klikom na gumb „Plati“. Svakako prije dovršetka kupovine preporučamo čitanje naših uvjeta kupnje.

 • Je li potrebna registracija prije narudžbe?

Za kupovinu na našoj stranici se ne moraš registrirati, ali registracijom ćeš olakšati popunjavanje podataka pri kupovini i uštedjeti vrijeme, moći ćeš pratiti sve svoje kupovine i biti među prvima koji će biti obaviješteni o svim pogodnostima i akcijama, a naravno tvoje podatke nikada nećemo dijeliti.

 • Zaboravljena lozinka - što učiniti?

Klikni na poveznicu za prijavu, tamo ćeš pronaći poveznicu za zaboravljenu lozinku, koja će ti poslati novu lozinku na tvoju e-mail adresu s kojom je izvršena registracija na našoj stranici.

 • Kako platiti narudžbu?

Na KAIAA web trgovini moguće je platiti kreditnim karticama. Primamo Visa, Amex, Maestro i Master Card bankovne kartice. Detaljnija opisana procedura plaćanja se može naći u našim uvjetima kupnje.

 • Mogu li dobiti R1 račun?

Naravno, samo nam u napomeni uz kupnju napiši da želiš R1 te podatke svoje tvrtke (ne zaboravi OIB).

 • Kako mogu iskoristiti promo kod za popust prilikom kupnje?

Ako imaš promo kod, upiši ga u prozorčić predviđen za njega prilikom kupnje. Nakon što željeni proizvod dodaš u košaricu promo kod će se automatski obračunati i prikazati kao umanjenje ukupnog računa u tvojoj košarici. Promo kod za popust nije moguće iskoristiti za već snižene proizvode. Prilikom jedne kupnje moguće je iskoristiti samo jedan promo kod te se isti promo kod ne može iskoristiti za više kupnji. Uvjeti i razdoblje iskoristivosti promo koda naznačeni su prilikom preuzimanja istog.

 • Ako danas naručim, kad ću dobiti proizvode?

Isporuka sa vrši u roku od maksimalno 5 radnih dana od primitka narudžbe na skladište.

 • Gdje vršite isporuku robe?

Naručene proizvode dostavljamo na području Europske unije.

 • Što ako nisam zadovoljan/zadovoljna isporučenim?

Ako niste zadovoljni isporučenim, možete u roku od 14 dana od primitka robe (u slučaju da je pošiljka iz više dijelova, rok se računa od primitka zadnjeg dijela narudžbe) izvršiti povrat, a mi ćemo po primitku robe izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Troškove povrata robe snosi klijent.

 • Kako izvršiti povrat?

Za povrat je potrebno vratiti nekorišten proizvod sa originalnim pakiranjem i računom na adresu: • NOELLE D.O.O, Nova Ves 45/1 , 10 000 Zagreb • Molimo te da nas prije izvršenja povrata obavijestiš na e-mail info@kaiaa.hr navodeći broj narudžbe na koju se povrat odnosi. Po primitku neoštećenog proizvoda u originalnoj ambalaži (originalna ambalaža u kojoj je dostavljen artikl) vratit ćemo sredstva, ovisno o načinu plaćanja. Troškove povrata robe snosi klijent. Molimo te da pročitaš detalje na stranici Uvjeti kupnje. Povrati uslijed nedostatka i/ili krivog rukovanja proizvoda priznaju se na individualnim slučajevima. Zamjenu za novi proizvod vršimo unutar 14 dana ukoliko je došlo do kvara proizvoda te se ustanovi da nije kvar nastao isključivo rukovanjem kupca ili treće osobe. Za povrat potrebno je osigurati broj narudžbe i/ili račun.

Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Podsjećamo Vas da, od trenutka kad preuzmete proizvod i dok nam ga ne vratite, Vi ste odgovorni za taj proizvod i snosite odgovornost za bilo kakvo oštećenje.

 • Što ako proizvod ima nedostatak?

Ako želiš reklamirati proizvod s nedostatkom, molimo te da nas kontaktiraš na e-mail info@kaiaa.hr s opisom problema. Mi ćemo ti poslati formular za podnošenje reklamacije koji ćeš trebati isprintati te popunjen zapakirati s računom i proizvodom koji želiš reklamirati. Mi ćemo dogovoriti da dostavna služba preuzme paket o našem trošku. Nakon pregleda vraćene robe obavijestit ćemo te o daljnjim koracima.

 • Prodajete li svoje proizvode u drogerijama?

Da! Sve naše proizvode možete pronaći u svim Bipa poslovnicama diljem Hrvatske i Austrije.

 • Jesu li proizvodi testirani na životinjama?

Ne, nijedan naš proizvod nije niti će ikada biti testiran na životinjama.

Tvoja košarica

Tvoja košarica je trenutno prazna.
Klikni ovdje za nastavak kupovine.
Zahvaljujemo na javljanju! Odgovor ćeš dobiti u kratkom roku. Zahvaljujemo na prijavi! Zahvaljujemo! Obavijestit ćemo te kad postane dostupno! Maksimalan broj proizvoda je već dodan. Preostao je još samo 1 proizvod koji se može dodati u košaricu. Ostalo je još samo [num_items] proizvoda za dodavanje u košaricu
hrvatski